Help WritersToYou. Sponsor Membership is only $/€ 1. Thank you. Click here.  
RSS RSS Info
 
Tell a friend
about Anielle . - Legenden om Adelyn Saville
Search for a Writer
Let chance find you a text to read
 
Anna Lindh
Biography
Debate
Fan Fiction
Fantasy
Fiction
Humor and Satire
Other
Poetry
Popular Science
Prose Poem
Science Fiction
Thriller/Mystery
Travel
 
     
  


Legenden om Adelyn Saville by Anielle . , 2003
Published 26 May 2004 :: Other
Read more by Anielle .

Legenden om Adelyn Saville


Adelyn Saville


De hemliga uppenbarelserna av Adelyn Saville.
Historien om Adelyn Saville är inte så bekant för de flesta, men det finns dock ett antal av oss som hört den fängslande, om än tämligen så oklara, historien om Adelyn´s framtidsvisioner. Ytterst lite är renommerat om denna unga kvinna. Men man vet dock mer om hennes alster än om henne själv. Adelyn Saville skrev tre böcker och samtliga var av en profetisk handling, skrivna på en unik kod.


Historia om Adelyn Saville
Adelyn var dotter till en fiskare och bodde ensam med sin fader samt sina två bröder på den skotska ön Iona. Hennes mor dog olyckligtvis vid födseln av hennes yngre bror. Familjen var inte alltför fattig, men livet på Iona under tidiga 1600-talet var inte särdeles välställt. (Adelyn själ fick aldrig några barn jämte det finns inga som helst tecken på att hon hade någon fästman överhuvudtaget.)

1618 blev Adelyn anklagad för häxeri samt dömdes till döden. Emellertid brändes hon aldrig på bål, vilken var den främsta metoden att avrätta misstänkta häxor på. Istället frös hon ihjäl. Bl.a. Mark Flannigan (witch-cunslor från Liverpool) et diverse andra män placerade henne i snön. Hennes kläder utföll avrivna samt hinkar av kallt vatten hälldes över hennes nakna kropp. Detta var en metod som härstammade från Rumänien jämte den var endast använd emot riktigt kraftfulla häxor.

Vad som hände med den kvarlämnade kroppen vet man inte. Det finns ej heller någon gravsten rest till hennes minne. Det oaktat finns åtskilliga inofficiella minnesmärken över stora delar av Iona´s marker.


Visionerna
Från 15 års ålder upplevde Adelyn olika anfall (som i dagens samhälle skulle ha kallats epileptiska anfall), varvid under dessa hon erfor annorledes visioner. Dessa visioner var kraftfulla samt otäcka, och hon skrev att hon (sida 3, Första Boken) ”insåg att de tillhörde företeelser som var att komma”. Hon skrev likaså att hon skrämdes dessa visioner och ville ej ha dem. Synnerligen inte när hon ägde visshet om att häxor blev liktidigt brända över hela Europa.

Framtidssynerna samt uppenbarelserna hon uppfattade var profetiska av sig. Hon beskrev de själv som (sida 2, Första Boken) ”obevekliga” samt ”kraftiga som Gud´s egna fingrar”. De var också mycket smärtsamma och ”fyllda med stor sorg samt bedrövelse”, (sida 3, Första Boken) ”tysta, frusna ögonblick av händelser från det ännu inte här”. Dessa låter som korta bilder från en stillkamera. Snapshots från framtiden, et Adelyn trodde likaså att det var just framtiden hon såg.


Adelyn´s kod
Under perioden som Adelyn levde var kyrkan överhövan mäktig jämte många unga kvinnor som ansågs vara smått ”utanför” eller konstifika av samhället anklagades för häxeri. En misstanke därtill en anklagelse var det ena som krävdes för att sända någon till döden. Tydligen ansåg Adelyn ej att det var riskfritt att skriva ned sina visioner på språk nyttjandes av andra. Faran att någon skulle finna hennes anteckningar var stor, samt detta var sannolikt skälet till att Adelyn skapade sin egen kod, som idag refereras till som ”Adelyn´s kod”. Koden är ett konstruerat skrivspråk, samt påminner om vårt eget alfabet men även om Keltiska jämte eventuellt om Etiopiska (dock det är tämligen osannolikt att Adelyn kände till det sistnämnda språket).


De tre böckerna
Adelyn skrev ned sina visioner i tre böcker. (The First Book, the Second Book samt the Final Book, även kallad The End Book eller End.) Den Första boken består av 36 sidor, den Andra Boken 55 sidor, samt den Sista Boken sägs innehålla 14 sidor. Alla böckerna är skrivna på Gaeliska, dock också skrivna på en kod. De är skrivna med bläck på ett speciellt papper samt Adelyn använde ett strå som penna.

Ingen av böckerna existerar idag, de två första fördes till London men förstördes dock i branden år 1666. Men kopior av den Första och den Andra Boken finns ändock. Kopian av den Första Boken finns både på Gaeliska samt på Engelska. Den Andra Boken finns endast på Engelsk men några utdrag (sida 33-43 samt sida 51-55 som innefattar ”det andra ondskefulla kriget”) finns även på Tyska. Vad den Sista Boken innehåller är endast baserat på rykten och kan ej vetenskapligt stärkas eller bevisas.

Böckerna är kronologiska, den Första Boken motsvarar mitten av 1600-talet samt fram till slutet av 1800-talet. Den Andra Boken slutar i början av 1900-talet. Detta stämmer inte helt korrekt, exempelvis anses den sista visionen i den Andra Boken vara den förutspådda attacken mot World Trade Center, den 11 september år 2001. Adelyn skrev ”Den stora destruktionen av de Två Järntornen. Destruktion från ovan. I året tvåtusende och ett. Och hämnden från de oberättigade kommer att betyda förlorandet av tusentals själar, oskyldiga”.

Den Sista Boken är ryktad om att innehålla framtiden som ej är känd för oss idag. Även om dessa är mest spekulationer, åtskilliga baserade på fragment ur den Andra Boken, så anser en hel del att detta är sanningsenligt då böckerna var skrivna i just kronologisk ordning.


Den första boken
Den första boken börjar med en skildring av hennes familj och fortsätter ytterligare men en beskrivning av sina ”syner” och om den vision som fick henne att förstå att det var framtiden hon såg. Hon beskriver hur hon såg en handelsman dödas av en skenande häst, ty ett par dagar senare inträffade denna förfärliga händelse:

”Klart som vatten slog det mig att bilderna i mitt huvud var bilder av framtiden. Av saker att komma.”

Boken fortsätter mer ytterligare visioner, bl.a. synder av Londons brand 1666 och belägringen av Tuileries 1792. Om branden i London skrev Adelyn:

”Söndag sol stiger. Lågor slickar den stora staden av floden Thames. Inom fem dagar, sjutusen kyrkor har brunnit. Många liv är att bli förlorade.”

Det som är av intresse här är att hon likaså förutspådde saker som skulle ske i Norden. I just första boken beskriver hon bl.a. angående belägringen av Köpenhamn 1658, om det Svenska Storskiftet 1757 samt om mordet på Gustaf III 1792.


Den tredje boken
Den Sista Boken börjar i slutet av den Andra Boken. Adeln skrev (sid 53, Andra Boken) om något som hon valde att kalla Kraften. Hon beskriver kraften som allsmäktig och skriver att den har gjort sig själv känd genom århundraden över hela världen, men att den skall anlända fulländad någon gång i början av det tvåtusende århundradet.
Utdrag ur den Andra Boken, sida 55:
”Kraften består av ljus och mörker likaledes. Den är varken god eller ond. Det skall komma att vara människan som beslutar dess öde. Och detta skall komma att vara början av slutet. Det skall komma att ändra allt vi vet. Allt vi förstår. Och Kraften skall komma till de Drabbade.”

Adelyn beskriver tyvärr inte vad det är för Kraft hon menar, och vad den sista meningen skall betyda. Möjligtvis finns detta nedtecknat i den Sista Boken. Dess innehåll har kommit att bli väldigt omtalad och diskuterad eftersom den inte längre finns kvar. Tolkningarna skiftar från små till stora. Somliga tror att Adelyn återvänder till sina enklare och mer jordfasta visioner i den Sista Boken. Att hon minskar sin intensitet. Kanske dessa åsikter beror på osäkerheten och rädslan för vad som egentligen står nedskrivet och om det verkligen skall komma att ske i framtiden framom oss. Och många tror just att hon, i Sista Boken, beskrev slutet av civilisationen, mänskligheten och möjligtvis även planeten. Det enda alla tolkare är överens om är att de börjar vid anteckningen på sidan 55 i Den Andra Boken. Den tredje boken försvann redan vid Adelyn´s död, men Stephen Taylor (präst på ön Uig och ättling till Mark Flannigan) påstod 1856 att han funnit den Tredje Boken, och att den visade sig vara en falsk. Alla förhoppningar människan haft om en bok fylld med nya anteckningar om framtiden var falsk. Men Taylor kunde aldrig presentera boken eftersom den var i dåligt skick samt hade kommit att förstöras när den flyttades från sitt gömställe. Lite väl passande för honom kan man tycka, för en grundlig undersökning hade kommit att visa att den boken ej var Adelyn´s Tredje Bok, utan en förfalskad. Så man vet fortfarande dock inte var den kan påträffas. Och det anbelangar att vara en bit skeptisk mot de ”bevis” som folk påstår att de funnit.

Man tror dock att den Tredje Boken innefattar texter om Slutet, jordens och mänsklighetens fördärv. Den sista uppgörelsen mellan ljus och mörker. Den tid då de Utvalda skall erhålla magiska krafter och strida gentemot varandra. Dessa händelser är troligtvis likaså inställda runt Norden, precis som företeelserna i de tidigare böckerna. Detta tolkas som ett ställningstagande, och beslutet får avgjord inverkan på mänsklighetens fortsatta stig i den tillkommande tiden.


”End”
Det uppochnervända tecknet för ”End”, som består just av bokstäverna E, N, D från Adelyn´s kod sägs symbolisera Slutet. När de Drabbade har anlänt och Kraften har rest runt vår jord och det slutgiltiga provet har påbörjats. Men Henry Rosenbaum lade fram en annan teori i sina skrifter om Adelyn; (Adelyn Saville - the end as the beginning, American Psychiatry #144, p. 22-28), att dessa bilder och tecken endast är toppen av ett isberg. Början på en kult, en ny dyrkan. De människor som tror på texterna skriva av den unga kvinnan litar likaså på att det alltjämt erhålls hopp. Att Slutet kan ändras, stoppas. Att det uppochnervända märket för ”end” symboliserar den direkta motsatsen. Att originalmärket betyder
1. Början
2. Födelse
3. Återfödelse


Adelyn Saville och Nostradamus
Det finns åtskilliga ting som påminner Adelyn Saville och Nostradamus (1503-1566) [Se bild under Prylar, Övrigt] om varandra. Båda hade visioner angående framtiden samt båda skrev dem ned. Båda har desslikes i myckna fall haft kusligt rätt. Skillnaden mellan de två kan finnas i språket. Vilket ej är så underligt då de levde under annorledes tider, i olika länder, berättigade med fullständigt olika utbildningar. Nostradamus var en ytterst utbildad man jämte Adelyn som knappt kunde skriva. Detta förklara i viss mån varför redogörelserna av deras visioner var så olika. Nostradamus använde sig av ett mer poetiskt, fyllda av metaforer och var någorlunda suddiga. Adelyn´s var den exakta motsatsen, hennes texter var korta, koncista och väldeligen detaljerade.

Adelyn beskrev den amerikanske seriemördaren Jeffrey Dahmer: ”En blond man. En smal man. Svag i sitt sinne. Dragen till andra män. Han skall komma att döda och vanhelga. Äta sina offer. Han skall likaså komma att utnyttja medhjälpare. Han skall komma att kallas Dahmer och han skall komma att dö bakom galler.”
Alltför likt vad som hände i verkligheten.


Mordet på John. F Kennedy
Båda Adelyn och Nostradamus förutspådde något som de flesta anser vara mordet på John. F Kennedy, dock ur två olika synvinklar. Nostradamus skrev: ”Den store mannen skall komma att slås ned under dagen av en åskvigg. Ett ondskefullt död, förutsagt av bäraren av en petition. Enligt petitionen, faller en annan samma natt. Konflikt i Reims, London, och farsot i Tuscany.”

Adelyn beskrev samma händelse:
”En vagn. En kung vinkar och ler. Hans drottning intill honom. Jacqulline. En konspiration mot honom. Lögner. Det lilla landet i söder skall komma att sänka honom. Grisar i viken. Pilar från var vinkel träffar hans kropp. Hans drottning genomdränkt i blod. Landet paralyserat av sorg. Dråparna dödas, men de verkliga förblir fria.”

Likheterna med den verkliga händelsen är skrämmande. Hennes beskrivning av Jackie. Konspirationen mot John. F Kennedy. Det lilla landet i söder; Kuba. Att det började med ”the Bay of Pigs”.


Crowley-brevet
Det finns linkar mellan Adelyn Saville och Aleister Crowley (1875-1947) Inte alltför uppenbara sådana men ändock betydelsefulla. Adelyn skrev följande i den Andra Boken:

”Och det skall komma en ny kongregation. En ny order. Ond och syndfull. Den skall komma att kallas the Gold Dawn och dess skapare skall komma att vara Besten.”

Och Crowley skapade också denna order, dess riktiga namn blev The Thelemic Order of the Golden Dawn (Order of the T.:.G.:.D.:.) Crowley var likaså i sin omgivning kallad Besten (The Beast).

Crowley nämnde inte direkt Adelyn Saville´s namn i sina alster. Åtminstone inte i dem som blev publicerade. Det finns dock ett brev, ett kort, koncist brev som påminner mycket Adelyn´s eget sätt att skriva. Brevet skrevs 1921 när Crowley jobbade på sin ”The Diary of a Drug Friend”. Brevet adresserades till en frimurarbroder:

”Väldigt lysande och väldigt kära broder.
Tack för ditt brev från den 27 augusti vilket har just nått mig. Jag kom tillbaka sent lördagskväll. Broder Windram skriver till mig att berätta för dig att han skrev till din son med återfick inget svar. Var snäll och fyll i pappren för kandidaterna och sänd dem till högkvarteren med arvodet upp till den III graden. Men nu något annat.
Jag hoppas att du njuter av ditt liv. Jag gör det inte. Jag hade en dröm i natt, för första gången på en lång tid. Den var om en ung kvinna. Hon talade för mig om ett sällskap av remarkabla och konstiga människor. Hon kallade dem de Drabbade. Hon talade för mig om en Kraft, en allsmäktig sådan. Hon var ung och häxa, längesedan död. Hennes bröstvårtor gnistrade av iskristaller. Hon ville inte låta mig röra vid dem.
Din tillgivne,
din broder
Aleister Crowley”

Längst ner i brevet, på vänster sida fanns en svart illustration, ritad med samma bläck som användes att skriva brevet med. Ett märke, aldrig nämnt av Crowley själv. Men det består av bokstäverna E, N, D- på Adelyn´s kod. Och det är Adelyn´s märke för slut (End). [Se bild under Prylar, Övrigt]

Varför det finns en koppling mellan Adelyn Saville och Aleister Crowley är okänt. Det står inte heller klart vad Crowley menar i brevet han skrev, inte heller om någon visste något om hans koppling till denna artonåriga kvinna från 1600-talets Skottland. Men en mångfald tror att brevet handlar om den Sista Boken. Att Adelyn förmedlade något till Crowley, möjligen i en dröm eller under inverkan av droger, dock något som gått förlorat.Adelyn Saville och William Blake
Den engelska skulptören, artisten och poeten William Blake sades ha personliga kontakter med Adelyn Saville. Blake själv var känd för sina kraftfulla målningar och de visioner som hand motiv baserades på. Blake var visionärisk till naturen som av swedenborgianismens färgade mystik kom skapade de djupaste uttrycken i sinpoesi, exempelvis i små bitar som i ”Songs of Innocence” (1789) och i hans stora verk ”Jerusalem” (1804-20), likaså i hans målningar och visuella konst. Han illustrerade mest religiösa verk, hans egna och andras (Dante, Milton) i en ornamental, suggestiv stil.

En av Blake´s moderna porträtt visar hur Blake tog hjälp genom visioner. Efter Blake´s broder Robert´s bortgång år 1789, såg Blake hans ande stiga genom taket, klappandes i händerna av glädje. Hans broders ande kvarstod med honom.

När Blake skrev ett brev till sin vän John Cumberland kan man finna denna passage som skiljer sig från resten av brevet (och är markerat med ett djärvt ansikte nedan):

”Fountain Court Strand 12 April 1827
Kära Cumberland… (här följer ett långt brev och sedan:)
…. Och ja, jag har sett Henne åter igen. Hon kom förbi mitt Rum, Adelyn Is för Ögon. Och sade åt mig att fortsätta, att det var viktigt. Att de Drabbade var på väg.”

Dessa få meningar har tytts fram och tillbaka, men man menar att Blake antagligen såg henne i en dröm, eftersom hon förbi hans rum. Is för Ögon stämmer överens med det faktum att den unga kvinnan förs ihjäl. Det vi inte vet är vad hon menar med att Blake skall fortsätta, och med vad. Så mycket som man vet så har Blake på det hela taget inte nämnt Adelyn Saville vare sig före eller efter detta brev.


Adelyn Saville och Brahan the Seer

Det har existerat en mångfald siare samt människor med förmågan att se in i framtiden. Det tidigt moderna Skottland hade Kenneth Mackenzie (i vissa texter kallad Kenneth Odhar), också känd som Brahan the Seer. Han föddes på Uig, Isle of Lewis och erhöll sin förmåga att se från prövosten, antingen vit eller blå. Den hade han fått från sin moder som sades ha erhållit den från anden av en Vikingaprinsessa.

Brahan the Seer´s ”visioner” handlade mest om Skottland och han sades ha förutspått kommande av mekanismen och industrialiseringen, likaså byggandet av järnvägen. Han kallade rälsen för ”svarta tygelfria hästar”. I sina visioner om Highland Clearances sade han; ”får skall äta män”. Det som hände var att de Engelska markägarna drev bort Skottarna från för att göra rum åt fåren.

En av hans mest skrämmande profetior var när han såg slaget vid Culloden Moor: ”Denna trista hed, där mången generation har passerat, skall komma att bli fläckad av det bästa blodet i Skottland. Tacksam är jag att jag ej skall komma att se den dagen.”

Hans mest kända förutsägelse var den som kom att kosta honom hans liv. Earlen of Seaforth´s hustru, Isalbella var orolig över sin makes försening efter en resa till Frankrike, och vände sig till Brahan the Seer. Han meddelade henne att hennes make stod gott till. När hon sedan pressade honom på detaljer tog han tillfället i akt att förtälja för henne att hennes gemål befann med en kvinna utav litet dygd. (Senare bevisat att han hade rätt.) Detta besked gjorde frun arg et hon anklagade honom att ljuga för att fördärva Earlen´s rykte, jämte hon dömde honom att brinna.

Som tiden för hans avrättning närmade sin, fick Kenneth en sista vision. Han förutspådde fallet av Seaforth-klanen. Uppenbarelserna var; en hövding född döv, död, destruktion, förlorandet av egendom, och en kvinna i vitt som skulle komma från Öst och döda sin syster.

Detta gjorde Isabella ännu mer förargad och hon befallde honom kvävd och stoppade först hans huvud i en tunna av flammande tjära.

Genom att sammanblanda texter av Adelyn Saville och Kenneth Siaren, kan man få fascinerande men även skrämmande resultat. Nedan följer två utdrag. Det första är en passage av Kenneth Siaren, den senare är en text från Adelyn´s Andra Bok;

”…och var och en anländande, detta är början. Och de Drabbade och en skall komma att vara…”
…två ledare en slagen väljer sidor eventuellt med de nya krafterna tjänande en ledare följande en ny värld skall…”

Dessa två texter, sammansatta utgör en mer specifik profetia:
”Och var och en av de slagna kommer så småningom att välja sida. Tjänande en av de två nyanländande ledarna. Detta är början. Två ledare och de Drabbade med de nya krafterna som följer. Och en ny värld skall komma.”


© 2003
How did you like this text?
You have to be logged on to be able to rate and comment. Logon or Register , it won't take up more than 10 seconds of your time.

Rating
This text is not yet rated.

Author's description
Hysteri eller historia?

Comments
Camilla T, 12 October 2004:
Intressant. Väldigt mystiskt och spännande. Du måste ha forskat mycket. Språket är något förvirrande, bl a för att du blandar olika språk. Dessutom får jag intrycket att svenska inte är ditt modersmål. Och borde inte den här novellen ligga under fan fiction förresten? Hur som helst, väldigt fascinerande (och skrämmande) historia.

        
MuslimFriends.com - the best Muslim online personals site!

   Copyright © 2001-2018 The Author and WritersToYou. All rights reserved.
Privacy Policy
Contacts Synchronizer  Buy and Sell Domains 
HantverkarGuiden  TraineeGuiden.se  Gratis saker hos GratisListan.se